Genel Satış ve Teslim Koşulları


1. Genel Bilgiler


Tüm teklifler, satışlar ve teslimatlar için, alıcı kendisinin bunlardan farklı olan çalışma koşullarını belirtmiş olması, belirtmesi veya alıcının basılı belgelerinde yazılı olması ve de bunlar tarafımızdan açıkça reddedilmiş olmaması halinde, Genel Satış ve Teslim Koşulları geçerlidir.


2. Sözleşme İçeriği


Sözleşmenin içeriği için kıstas teklif içerikleri ve burada belirtilmiş olan şartlardır. Bunun yanı sıra yazılı bir görevlendirme teyidi düzenli olarak gerçekleşmez. İstisnai olarak bir görevlendirme teyidinin gerçekleşmesi halinde orada belirtilmiş olan sözleşme içeriği ve burada yazılı olan şartlar kıstas teşkil eder. Tekliflerimiz gerekli olan izinlerin (örn. ihracat izni) verilmiş olması şartına bağlıdır. Ürünlerimize ait numune analizleri ve teknik danışmanlık sırasında uygunluk ve kullanım alanlarına dair sözlü ve yazılı beyanlarımız bilgimiz dahilinde gerçekleşmektedir. Fakat bunlar yalnızca bizim tecrübelerimizi ifade eder. Yalnızca bizim yazılı olarak taahhüt etmiş olduğumuz özellikler taahhüt veya garanti edilmiş olarak addedilir, ayrıca tarafımızdan verilmiş olan numuneler ve örnekler için de geçerlidir. Bir taahhüt ile alıcıyı bir kontrol ile ürünün kendisi tarafından öngörülen kullanım amacına uygunluğu hakkında emin olmaktan muaf kılmaz.

Teslim yükümlülüğümüz, doğru ve zamanında teslimat yapılmış olması şartına bağlıdır.


3. Teslim Süresi


Teslim süreci, sözlü veya yazılı karşılıklı mutabık kalınan bir sözleşmenin kabulü ile, alıcının kendisi tarafından temin edilmesi gereken izinleri ve de teslim konusunun donanımı için gerekli bilgileri ve ilave tedarikleri sağladıktan sonra başlar.

Öngörülemez veya kusur bulunmaksızın sözleşmenin akdinden sonra ortaya çıkan veya haber alınan işletme kesintileri, örn. grev, lokavt, savaş, ayaklanma, hammadde darboğazı, makine hasarları, idari tedbirler, ve hatta titiz davranışımız ile etkileyemeyecek olduğumuz tüm vakalar bunların söz konusu olduğu süre kadar teslim sürelerini uzatırlar. Bu söz konusu durumlar alt tedarikçilerde veya bizim tarafımızda hal-i hazırda mevcut olan bir gecikme sırasında ortaya çıktığında da geçerlidir. Ürün sürenin bitiminden önce bizim fabrikamızdan veya depomuzdan veya mutabakata uygun olarak bizden önceki tedarikçinin fabrikasından veya deposundan çıktığında teslim süresine uyulmuş olarak kabul edilir. Teslimat gecikmesi bağlayıcı veya bağlayıcı olmayan bir teslim süresi konusunda mutabakat sağlanmış olmasına bakılmaksızın, yalnızca alıcının ihtarına rağmen makul bir süre zarfında teslimatta bulunmamamız durumunda söz konusu olur. Teslimatta gecikmemiz durumunda oluşulan belgelenebilir zarardan teslimat değerinin azami %5’ine kadar mesul oluruz. Alıcının bizim gecikmemizden sonra ret ihtarı ile makul bir ilave süre tanıması halinde bu ilave süre sona erdikten sonra sözleşmeden geri çekilme veya ifa etmeme nedeniyle zarar tazmini talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda Alıcı zarar tazminini yalnızca sözleşme akdi sırasında öngörülebilir olan ve de doğrudan ilişkili zararlar için talep edebilir. Bununla birlikte bu durumda zarar tazmin mesuliyeti toplam teslimat değerinin %5’i ile sınırlıdır. Alıcının tüccar olması durumunda yukarıda belirtilmiş olan zarar tazmin hakkının geçerli kılınması burada zorunlu bir yükümlülüğün ihlal edilmiş olması dışında yalnızca basit ihmalde tamamen hariç tutulmuştur. Ticari bir sabit alışveriş mutabakatı sağlanmış olması halinde veya Alıcı tarafımıza atfedilebilir gecikmeden dolayı sözleşmenin yerine getirilmesindeki menfaatinin sona erdiğini geçerli kılabilmesi halinde ilave süre tanınmasına gerek yoktur. Yukarıda yazılı olan mesuliyet sınırlamaları ve hariç tutmaları yasal temsilcilerimiz, yönetici çalışanlarımız ve de yerine getirme yardımlarımız nedeniyle kasıt veya kaba ihmal atfedilebildiğinde geçerli değildir.


4. Teslimat, Gönderim, Ambalaj ve Risk Transferi


Teslimat prensip olarak depoda gerçekleşir; ürünün gönderilmesi konusunda mutabık kalındığında gönderim giderleri Alıcıya aittir. Kısmi teslimatta bulunma hakkımız vardır. Risk ürünün gönderimi, kısmi teslimatlarda ise münferit parçaların gönderimi ile Alıcıya geçer. Bu biz başka hizmetleri, örn. gönderim işlemini, bunların masraflarının veya getirilmesini, üstlendiğimizde de geçerlidir. Farklı bir şekilde mutabık kalınmadığı sürece fıçılar ücretsiz olarak ödünç malzeme olarak iki ay süre ile kullanıma sunulur. İki ayın dolmasından sonra fıçı başına ve her başlayan ay için 1,00 Euro kira ücreti fatura etme hakkına sahibiz. Faturamızın tanzim tarihinden itibaren 4 ay sonra fıçılarımızı geri almayı reddedebilir ve değer tazmini talep edebiliriz. Fıçılara dikkatli muamele edilmek ve depolanmak durumundadır. Bunlar tamamen boşaltılmış, temiz ve hasarsız olarak nakliye ve ücretlerden ari adresimize gönderilmek durumundadır. Alıcıda geri gönderim sırasındaki olası hasarlar Alıcı tarafından ödenmek durumundadır. Hasarlı veya kirli fıçıları reddetme ve değer tazmini talep etme hakkına sahibiz. Alıcının sipariş ettiği ürünleri teslim almaması halinde gönderime hazır olduklarının bildirim tarihinden bir ay sonra başlamak üzere her ay için depolama nedeniyle bize oluşan masrafları fakat asgari olarak fatura tutarının %0,5’ini fatura edeceğiz. Alıcının teslim almak için bizim tanıyacak olduğumuz makul ilave süreyi sonuçsuz geçirmesi durumunda ürün hakkında farklı tasarrufta bulunma ve daha yüksek bir zarar saklı kalmak koşuluyla her hal-i karda mutabık kalınan fiyatın %10’unu zarar tazmini olarak talep etme hakkına sahibiz.


5. Fiyatlar


Farklı bir şekilde mutabık kalınmadığı sürece teslimat tarihinde geçerli olan fiyatları esas alıyoruz. Fiyatlarımız net fiyat artı ilgili geçerli yasal katma değer vergisi olup, “fabrika teslim” ambalaj masrafları, vergiler, gümrük vergileri veya sair resmi ücret veya harç daima teslimat sonrası geçerli olan tarifeler üzerinden ayrıca hesaplanır.


6. Ödeme


Ödemeler nakit para, çek veya havale yoluyla gerçekleşmek zorundadır. Çeklerin kabulü ödeme amaçlı gerçekleşir. Farklı bir şekilde mutabık kalınmadığı sürece satış fiyatının ödemesi kesinti yapılmaksızın fatura ulaştıktan sonra derhal gerçekleşmek durumundadır. Alıcının ödemeyi vade tarihinden sonra gerçekleştirmesi halinde Alıcının tam tüccar, kamu hukukuna tabi bir tüzel kişi veya kamu hukukuna tabi bir özel varlık olması durumunda Türkiye Merkez Banaksı'nın geçerli iskonto oranının %3 puan üzerinde bir gecikme faizi talep etme hakkına sahip olacağız. Ödeme gecikmesi durumlarında Türkiye Merkez Bankası'nın geçerli iskonto oranının %3 puan üzerinde bir gecikme faizi talep etme veya gerçekten bize oluşan gecikme zararı tutarını, ki bu daha yüksek bir gecikme faizi oranına karşılık gelebilir, geçerli kılma hakkına sahibiz. Alıcı bizim daha düşük bir gecikme zararına maruz kaldığımıza dair karşı kanıt hakkı açıktır. Bir ödeme tutar hesabımıza alacak kaydedildiği anda gerçekleşmiş kabul edilir. Alıcının mahsup etme hakkı yalnızca karşı hak iddiaları yasal geçerli tespit edildiğinde, tartışmasız olduğunda ve tarafımızca kabul edildiğinde söz konusudur. Alıcı tam tüccar, kamu hukukuna tabi bir tüzel kişi veya kamu hukukuna tabi bir özel varlık olmaması durumunda tartışmalı karşı hak iddialarına dayalı alıkoyma hakkı yoktur ve böylesi durumlarda Alıcı alıkoyma hakkını aynı sözleşme ilişkisine dayalı karşı hak iddiası kapsamında kullanabilir.


7. Mülkiyeti Muhafaza Kaydı


Teslim edilen ürünler ve bizim teslim zamanında halen mevcut olan alacaklarımız ve tüm yan taleplerimiz dahil olmak üzere, ödenene kadar bizim mülkiyetimize ait kalır. Alıcı olağan ticari faaliyetleri çerçevesinde ürünleri işleme ve satma hakkına sahiptir. Mülkiyeti muhafaza edilen ürünü veya bundan üretilen ürünleri teminat amacıyla temlik etme veya rehin verme hakkına sahip değildir. Üçüncü kişiler tarafından rehinleri Alıcı rehin protokolünün bir suretini göndererek derhal bildirmek durumundadır. Muhafaza şeklinde bize ait olmayan malzemeler ile karıştırma durumunda BGB Madde 947 ve 948’e göre ortak mülkiyet hakkı elde ederiz. ürün bizim mülkiyetimizde bulunduğu sürece bunun işlenmesi bundan dolayı bizim için herhangi bir yükümlülük doğmaksızın bizim adımıza gerçekleşir. Yeni ürün mülkiyeti muhafaza edilen ürünün değeri tutarında bizim teminatımız görevini görür. Mülkiyeti muhafaza ürünün satışında müteakiptekiler geçerlidir.

a) Satış fiyatı alıcılar tarafından ödenmediğinde Alıcı satın alanlar karşısında satılan ürünün mülkiyetini bizim muhafazalı ürün üzerindeki mülkiyeti saklı tuttuğumuz ile aynı koşullarda saklı tutmak durumundadır.

b) Alıcı devam eden satış neticesinde, satın alan karşısında kendine ait olan satış fiyatı alacaklarını bize temlik etmiş olur.

c) Alacakların temliki ilk etapta sessiz gerçekleşecektir, yani satın alanlara bildirilmeyecektir. Alıcı farklı bir mutabakata kadar alacakların tahsilini yetkili olup bu alacaklar konusunda farklı bir şekilde, mesela temlik yoluyla tasarrufta bulunma hakkına sahip değildir. Alacağı tahsil yetkisini geri çekme alacağı kendimiz tahsil etme hakkına sahibiz. Fakat Alıcı ödeme yükümlülüklerini düzgün bir şekilde yerine getirdiği sürece bundan imtina edeceğiz. Alıcı talep üzerine satın alanları temlik konusunda bilgilendirmek durumundadır. Bunun ötesinde talep üzerine temlik edilen alacakların geçerli kılınması için gerekli olan satın alanların adlarını ve alacakların tutarlarını belirtmekle yükümlüdür. Yukarıda yazılı olan mutabakata göre mülkiyetin muhafazası teslim edilen ürünün satış fiyatı veya teslim tarihi itibari ile gecikmeli münferit ödemeler süren bir faturaya dahil edildiğinde ve bakiye çekilip kabul edildiğinde de geçerli kalacaktır; böylesi bir kabul Alıcı bizim tarafımızdan belirlenen ve kendisine bildirilen bakiyeye derhal yazılı itiraz etmediğinde söz konusu addedilir. İlgili ürün için bizim açımızdan teslim tarihinde mevcut olan tüm alacakların tamamen ödenmesi ile mülkiyeti muhafaza edilen ürünün mülkiyeti ile birlikte temlik edilen alacaklar da Alıcıya geçer. Yukarıda yazılı olan hükümlere göre hakkımız olan teminatları henüz satılmamış olan muhafaza altındaki ürünün ve temlik edilen alacakların değeri bizim alacaklarımızın %20 üzerinde olmadığı sürece, fakat böylesi bir serbest bırakmanın yalnızca böylesi teslimatlar veya bunların tamamen ödenmiş telafi değerleri için gerçekleşecek olması ölçütü ile, serbest bırakmayı yükümleniyoruz. Alıcı talep üzerine mülkiyet muhafaza kaydı altında teslim edilmiş olan ürünün akıbeti ve devam satış neticesinde oluşan alacaklar hakkında her an bilgi vermekle yükümlüdür.


8. Garanti


Bölüm 10’a halel gelmeksizin taahhüt edilen özelliklerin eksikliği, hatalı teslimat veya kayda değer miktar farklılıklarının da dahil olduğu ürün kusurları için başka hak iddiaları hariç tutularak müteakipteki gibi mesulüz: risk transferinden sonra altı ay zarfında risk transferinden önce mevcut bir durum neticesinde kullanılamaz olduğu veya kullanılabilirliği göz ardı edilemeyecek kadar olumsuz etkilenmiş olduğu tespit edilen ürünleri tasarrufu bize ait olan seçim ile sonradan iyileştireceğiz veya ürünün iadesi durumunda makul bir süre sonra yeniden teslim edeceğiz. Garanti süresi 6 aydır; kusur ihtarları ihtar edilen kusurların ayrı ayrı tanımlanması ve bunun tazmin talebinin belirtilmesi ile yazılı olarak gerçekleşmek durumundadır. Bariz kusurlarda bir kusur ihtarı bu yalnızca ürünler teslim alındıktan sonra 14 gün zarfında yazılı olarak bize ulaştığında dikkate alınacaktır. Bir kontrol sonrasında Alıcının satışa konu ürünü haksız olarak ihbar ettiğinin tespit edilmesi halinde kusur ihtarı nedeniyle harcanan çabaların maliyetlerine göre ödenmesini talep edebiliriz. Alıcı sözleşme yükümlülüklerini, özellikle satış bedelinin ödenmesini üründe mevcut olan kusurlara orantısız bir şekilde yerine getirmediğinde tazmin çalışmasının gerçekleştirilmesini reddedebiliriz. Müteakipte farklı belirtilmediği sürece Alıcının bunun ötesine geçen hak iddiaları hangi yasal nedene dayalı olursa olsun hariç tutulmuştur. Bu nedenle teslime konu ürünün kendisinde oluşmamış olan hasarlardan mesul değiliz. Bunun haricinde Alıcının yasal kusurları, kâr kaybı veya başka varlık kayıpları için mesul değiliz. Yukarıda yazılı mesuliyet muafiyeti bize, yasal temsilcilerimize, yönetici çalışanlarımıza ve de yerine getirme yardımcılarımıza kasıt veya kaba ihmal atfedilebildiğinde geçerli değildir. Bu Alıcının taahhüt edilen bir özelliğin eksikliğinden dolayı zarar tazmin hak iddiası ileri sürdüğünde ve takip eden zarar riskini kapsayan bir özellik taahhüdü BGB Madde 463, 480 Paragraf 2’ye göre mevcut olması ve vuku bulan zararın bunların eksikliğine dayanması halinde de geçerli değildir. Son olarak ürün mesuliyet kanununa göre üründe kusurlarda kişiye ve özel kullanılan nesnelerde maddi zararlar için mesul olunan vakalarda da geçerli değildir.


9. Yan Yükümlülük Mesuliyeti


Bizim kusurumuz ile ürün Alıcı tarafından sözleşme akdi öncesinde veya sonrasında mevcut öneriler ve görüşmelerin ve de diğer sözleşmesen yan yükümlülüklerin – özellikle ürünün kullanımına yönelik talimatın - uygulanmaması veya hatalı uygulanması neticesinde sözleşmeye uygun olarak kullanılamaması durumunda sipariş verenin bunu aşan hak iddiaları hariç tutulmak üzere ilgili şekilde Bölüm 8 ve 10’daki düzenlemeler geçerlidir.


10. Alıcının Geri Çekilme, Sözleşmeyi İptal Etme, Ücret Düşürme Hakkı ve Tedarikçinin Diğer Mesuliyeti


Sözleşmenin bizim tarafımızdan yerine getirilmesi risk transferi öncesinde bizim kusurumuz ile nihai olarak imkansız olması durumunda tanınmış olan sürenin başarısız geçmesi halinde sözleşmeden geri çekilebilir; aynısı bizim yetersizliğimizde de geçerlidir. Alıcı teslim almada gecikme halindeyken bizim tarafımızda imkansızlık veya yetersizlik söz konusu olması halinde karşı performans ile yükümlü kalır. Alıcı aynı türde ürünlerin alımında bir parçanın uygulanmasının bize atfedilebilecek olan bir nedenden dolayı imkansız olması ve kendisi haklı olarak olası bir kısmi teslimatın gerçekleştirilmesinde herhangi bir menfaati bulunmadığında da sözleşmeden geri çekilebilir. Bunun söz konusu olmaması halinde satış fiyatını kendine teslim edilmeyen kısmi teslimatın değeri tutarında azaltabilir, fakat diğer parçaları teslim almakla ve ödemekle yükümlü kalır. Kusur gidermeye veya telafi teslimatı yapmaya hazır veya bunu yapabilecek durumda olmamamız halinde (bkz. Madde 8), özellikle bunun bize atfedilecek olan nedenlerden dolayı makul sürelerin ötesine gecikmesi veya başka bir şekilde kusurun giderilmesi veya telafi teslimatın başarısız olması durumunda Alıcı satış sözleşmesini geri alınmasını talep etme hakkına sahip olup Alıcı satış fiyatını indirme hakkına sahip değildir. Müteakipte farklı belirtilmediği sürece, hangi nedenle olursa olsun, Alıcının bunu aşan hak iddiaları hariç tutulmuştur. Sözleşme görüşmelerinde kusura dayalı zarar tazmini, kötü ifa veya yan yükümlülüklerin ihlali nedeniyle zarar tazmini veya sair sözleşmesel veya sözleşme dışı zarar tazmin yükümlülüğümüz yalnızca sözleşmenin akdi sırasında öngörülebilir ve doğrudan zararlar ile ilgili mevcuttur. Böylesi zarar tazmin hak iddiaları tutarları bakımından tarafımızdan teslim edilen satış konusunun değeri ile sınırlıdır. Teslimat konusunun kendisinde oluşmamış olan hasarlardan mesul değiliz. Alıcının kâr kaybından mesul değiliz. Yukarıda yazılı mesuliyet sınırlamaları bize, yasal temsilcilerimize, yönetici çalışanlarımıza ve de yerine getirme yardımcılarımıza kasıt veya kaba ihmal atfedilebildiğinde geçerli değildir; bunun ötesinde başlangıçta yetersizlik ve mesul tutulabilecek olduğumuz imkansızlıkta da geçerli değildir. Bunlar zarar sözleşme bakımından önem arz eden yükümlülüklerin ihlaline dayanması veya Alıcı taahhüt edilen bir özelliğin eksikliğinden dolayı zarar tazmin hak iddiaları ileri sürdüğünde ve takip eden zarar riskini kapsayan bir özellik taahhüdü BGB Madde 463, 480 Paragraf 2’ye göre mevcut olması ve vuku bulan zararın bunların eksikliğine dayanması halinde de geçerli değildir. Son olarak bunlar Ürün Mesuliyet Kanununa Madde 1, 4’e göre hak iddiaları için de geçerli değildir.


11. Geçerli Hukuk, Mahkeme Salahiyeti ve İfa Yeri


Türkiye Cumhuriyeti Kanunları geçerlidir. Ürünlerin uluslar arası satışı hakkındaki Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin uygulanabilirliği de hariç tutulmuştur. Farklı mutabık kalınmadığı sürece, ifa yeri Istanbul’dur. Alıcının tam tüccar, kamu hukukuna tabi bir tüzel kişi veya kamu hukukuna tabi bir özel varlık olması durumunda mahkeme salahiyeti Istanbul’dur, fakat bu durumlarda Alıcıyı ikamet adresindeki mahkemelerde dava etme hakkına sahibiz.


12. Hükümler


Alıcı sözleşmeden doğan haklarını bizim onayımız olmaksızın üçüncü kişilere devredemez. Münferit hükümlerin geçersiz olması durumunda niyet edilene en yakın olan bir düzenleme geçerli olacaktır. Geçersizlik nedeniyle diğer hükümlerin geçerliliği etkilenmez.